Icon

Všeobecné obchodní podmínky Easy-Lock GmbH

Veškeré dodávky a služby Easy Lock Gesellschaft m.b.H. se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). Easy Lock Gesellschaft m.b.H. usiluje o optimální partnerství pro zákazníka v každém ohledu. V případě nesrovnalostí nebo nedorozumění se Easy Lock Gesellschaft m.b.H. vždy nejprve pokusí dosáhnout řešení cestou dobré vůle v zájmu zákazníka. Aby se omezily problémy při cestě dobré vůle, jsou uvedeny následující všeobecné obchodní podmínky.

 1. Platnost

  1. VOP se vztahují na všechny dodávky, služby a nabídky Easy Lock Gesellschaft m.b.H.
  2. Dohodnuté změny těchto VOP jsou účinné až po jejich písemném uznání firmou Easy Lock Gesellschaft m.b.H.
  3. Odchylky od těchto VOP a obchodních podmínek zadavatele jsou neúčinné a nestávají se součástí smlouvy, pokud je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. písemně zcela nebo zčásti neakceptuje.
 2. Nabídka a uzavření smlouvy

  1. Nabídky Easy Lock Gesellschaft m.b.H. se mohou změnit a nejsou závazné. Jedná se o výzvy k objednání. Objednávky zadavatele se považují za závaznou smluvní nabídku. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když Easy Lock Gesellschaft m.b.H. přijme objednávku zadavatele. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. je oprávněna přijmout objednávky od zákazníka do dvou týdnů od jejich obdržení. Přijetí může být deklarováno buď písemně (např. potvrzením zakázky), nebo dodáním zboží.
  2. Veškerá nabídková a projektová dokumentace je vždy duševním vlastnictvím Easy Lock Gesellschaft m.b.H. a nesmí být bez výslovného souhlasu Easy Lock Gesellschaft m.b.H reprodukována ani zpřístupněna třetím stranám. Může být kdykoli vyžádána zpět a musí být neprodleně vrácena firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H. v případě, že je objednávka zadána jinde.
  3. Dodatečné změny a dodatky smlouvy vyžadují pro svou platnost písemné potvrzení Easy Lock Gesellschaft m.b.H.
  4. V případě odstoupení od objednávky je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna účtovat storno poplatek ve výši 20 % hodnoty zakázky nebo v případě prokazatelně vyšších výdajů skutečně vzniklé náklady.
 3. Provedení výkonů

  1. Ústně dohodnuté termíny dodání nebo dodací lhůty se mohou změnit.
  2. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. je v prodlení až po písemném stanovení 24hodinové odkladné lhůty. Za škody vzniklé v důsledku překročení lhůty nebo termínu odpovídá Easy Lock Gesellschaft m.b.H. pouze v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu.
  3. Vyhrazujeme si právo dohodnout dodací lhůtu pro každou jednotlivou zakázku nebo odvolávku. V případě zásahu vyšší moci jde překročení dodací lhůty k tíži zadavatele. V tomto případě jsou vyloučeny nároky na náhradu škody za zpožděné dodávky.
  4. Pokud okolnosti, za které Easy Lock Gesellschaft m.b.H. neodpovídá, ztíží, zpozdí nebo znemožní realizaci přijatých zakázek, je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna zakázky odložit na dobu trvání překážky. Pokud se plnění Easy Lock Gesellschaft m.b.H. stane v důsledku těchto okolností trvale nemožným, je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit.
  5. Za následky nesprávných nebo neúplných údajů při odvolání nese odpovědnost zadavatel. Při dodávce na dohodnuté místo musí mít vozidlo možnost bez nebezpečí dojet a odjet. To předpokládá dostatečně zpevněnou příjezdovou cestu, po které mohou bez překážek jezdit těžká nákladní vozidla. Vykládka musí být provedena neprodleně a bez ohrožení vozidla. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. není vázána dohodnutými dodacími lhůtami a termíny plnění v případě překážek, které nemůže ovlivnit, i ve všech případech vyšší moci podle bodu 15. V případě neoprávněného odmítnutí, zpoždění nebo jinak nesprávného přijetí je zadavatel povinen nahradit firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H. škodu, aniž by tím byla dotčena jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by k odmítnutí nebo zpoždění došlo z důvodů, za které Easy Lock Gesellschaft m.b.H. odpovídá.
  6. Dodací lhůty dohodnuté mezi Easy Lock Gesellschaft m.b.H. a zadavatelem jsou závazné a začínají běžet od přijetí objednávky dodavatelem.
 4. Ceny

  1. V případě pochybností platí uvedené ceny v EURO za nezabalené zboží ze skladu bez nakládky, dopravy, pojištění a DPH.
  2. V případě objednávky odchylující se od celkové nabídky si Easy Lock Gesellschaft m.b.H. vyhrazuje právo na odpovídající změnu ceny. Zvláště v případě hrubého podhodnocení rámcových zakázek a odvolávkových zakázek, za které je odpovědný zadavatel, je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. rovněž oprávněna ke zpětným změnám cen. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. může také volitelně trvat na plnění.
  3. V případě zakázek na opravy budou služby, které Easy Lock Gesellschaft m.b.H. uzná za nezbytné a účelné, poskytnuty a fakturovány podle příslušných aktuálních hodinových a nákladových sazeb. To platí i pro výkony a vícepráce, jejichž nezbytnost a účelnost se projeví až v průběhu realizace zakázky, přičemž se k tomu nevyžaduje zvláštní oznámení zadavateli. Případné čekací doby v souvislosti s opravami na místě jsou zpoplatněny.
 5. Dodací lhůta

  1. Pokud není dohodnuto jinak, začíná dodací lhůta ze skladu Easy Lock Gesellschaft m.b.H. (datum odeslání) běžet nejpozději v jeden z následujících okamžiků:
   1. od data odeslání na potvrzení zakázky,
   2. od data splnění všech technických, obchodních a finančních předpokladů, které jsou pro zadavatele závazné podle smlouvy, popř.
   3. v případě zpoždění dodávky ze strany subdodavatele firmy Easy Lock Gesellschaft m.b.H. od data uvedeného v písemném oznámení.
  2. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. je oprávněna provádět dílčí dodávky a předběžné dodávky.
  3. Pokud se dodávka zpozdí v důsledku okolností na straně Easy Lock Gesellschaft m.b.H., které představují důvod pro úlevu ve smyslu bodu 15, bude poskytnuto přiměřené prodloužení dodací lhůty. Je-li zadavatel v prodlení s přijetím, může Easy Lock Gesellschaft m.b.H. požadovat plnění nebo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit a požadovat náhradu škody.
  4. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. je oprávněna pozastavit nebo zadržet dodávky v případě prodlení s platbou.
 6. Odeslání

  1. Odeslání se provádí podle našeho nejlepšího uvážení, pokud zadavatel nevyjádřil zvláštní přání. Musí-li být zboží připravené k odeslání uskladněno u firmy Easy Lock Gesellschaft m.b.H. bez jejího zavinění, zejména pokud je zadavatel v prodlení s převzetím nebo v prodlení s platbou z jiných obchodních případů, je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna účtovat zadavateli měsíčně 5 % z fakturované částky dané dodávky za náklady na skladování a pojištění. Nadto je zboží skladováno na riziko zákazníka.
  2. Po příjezdu zásilky je zadavatel povinen zkontrolovat úplnost a neporušenost zboží a případné poškození nebo závady neprodleně nahlásit dopravci a firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H. Případné vady, které nebrání užívání dodávky, neopravňují zákazníka k odložení nebo odmítnutí převzetí.
 7. Plnění a převod rizika

  1. Pokud není dohodnuto jinak, považuje se zboží za prodané „ze závodu“ (EXW) (připravené k odběru).
  2. Kromě toho platí INCOTERMS ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.
  3. U výkonů, které nepředstavují dodávku nebo její část, je místem plnění místo, kde je výkon poskytnut. Riziko za výkon nebo dohodnutý dílčí výkon přechází na zadavatele okamžikem jejího poskytnutí.
  4. V případě zadavatelem zaviněného opožděného odjezdu sjednané dodávky ze skladu Easy Lock Gesellschaft m.b.H. přechází riziko na zadavatele dnem připravenosti k odeslání.
  5. Pokud byla sjednána dodávka na odvolávku a Easy Lock Gesellschaft m.b.H. trvá na plnění smlouvy, považuje se zboží za odvolané nejpozději do jednoho roku od objednávky.
  6. Všechny lhůty závislé na plnění ze strany prodávajícího začínají běžet v uvedených dnech.
 8. Zpětné dodávky

  1. V případě vráceného zboží je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna po důkladném přezkoumání příslušné smlouvy nebo transakce účtovat manipulační poplatky popř. náklady za manipulaci ve výši 20 % prodejní ceny za vrácené zboží za opětovné uskladnění. Z vrácení je vyloučeno zboží bez originálního obalu a zboží, které bylo speciálně pořízeno na přání zadavatele popř. upraveno podle jeho specifikací.
 9. Platba

  1. Pokud nebyly dohodnuty zvláštní platební podmínky, jsou faktury Easy Lock Gesellschaft m.b.H. splatné do 10 dnů od data vystavení faktury po odečtení 2% slevy nebo do 30 dnů od data vystavení faktury netto. Veškeré související výdaje (např. poplatky za inkaso a slevu) jdou k tíži zadavatele.
  2. Zadavatel není oprávněn zadržet nebo započíst platby kvůli záručním nárokům nebo jiným protipohledávkám, které Easy Lock Gesellschaft m.b.H. neuznává.
  3. Platba se považuje za provedenou v den, kdy s ní Easy Lock Gesellschaft m.b.H. může disponovat.
  4. Pokud je zadavatel v prodlení s dohodnutou platbou nebo jiným plněním, může Easy Lock Gesellschaft m.b.H. podle vlastního uvážení,
   1. kromě všech dalších právních důsledků, pozastavit dodání dalších dodávek nebo poskytování dalších výkonů – i když tyto dodávky nebo výkony nemají žádnou souvislost s dodávkou nebo výkonem, které se prodlení týká – dokud zadavatel neuhradí veškeré závazky, které má vůči Easy Lock Gesellschaft m.b.H. z jakéhokoli právního titulu. Kromě toho takové prodlení s platbou ze strany zadavatele opravňuje Easy Lock Gesellschaft m.b.H. k tomu, aby až na další v rozporu s dosavadními ujednáními učinila další dodávky nebo výkony závislými na zaplacení nebo přiměřeném zajištění dlužné odměny a do té doby si je ponechala. Nadto je Easy Lock Gesellschaft m.b.H. oprávněna požadovat přiměřené prodloužení dodací lhůty,
   2. učinit splatným celý zůstatek kupní ceny (zkrácení termínu),
   3. od data splatnosti účtovat úroky z prodlení ve výši 9,2 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou Evropské centrální banky plus DPH, pokud Easy Lock Gesellschaft m.b.H. neprokáže náklady, které je převyšují, a/nebo
   4. odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty.
  5. V každém případě je zákazník povinen uhradit firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H. náklady na upomínky a inkaso, které vznikly prodlením.
  6. Poskytnuté slevy nebo bonusy jsou podmíněny včasným obdržením úplné platby.
 10. Výhrada vlastnictví

  1. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. si ponechává vlastnictví veškerého dodaného zboží až do úplného zaplacení všech fakturovaných částek včetně případných úroků z prodlení a nákladů.
  2. Do tohoto okamžiku je zadavatel oprávněn zboží dále prodávat, zpracovávat, slučovat nebo pronajímat či půjčovat pouze s písemným souhlasem firmy Easy Lock Gesellschaft m.b.H., s výjimkou případů, kdy je zboží určeno k dalšímu prodeji nebo zpracování. Pro zajištění pohledávky z kupní ceny se zadavatel zavazuje postoupit své pohledávky z dalšího prodeje firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H. a učinit příslušnou poznámku ve svém účetnictví nebo na svých fakturách. V případě zabavení nebo jiných nároků je zadavatel povinen upozornit na vlastnické právo Easy Lock Gesellschaft m.b.H. a neprodleně informovat Easy Lock Gesellschaft m.b.H.
 11. Objem výkonů

  1. Objemem našich výkonů je výroba a distribuce zboží pro zajištění nákladu na dopravních prostředcích.
  2. Použití tohoto zboží pro zajištění nákladu na dopravních prostředcích v silniční, železniční a lodní dopravě musí být pro bezpečnou přepravu provedeno v souladu s ÖNORM V 5750. Výrobky Easy Lock Gesellschaft m.b.H. mají pro tento účel požadované vlastnosti.
  3. Pro bezporuchové používání zboží se odkazuje na základní pravidla a pokyny pro manipulaci dle ÖNORM V 5750.
 12. Záruka

  1. Záruční doba činí 12 měsíců od data přechodu rizika. Záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu rizika podle bodu 7 popř. podle místa plnění.
  2. Zadavatel je povinen výrobky vyrobené firmou Easy Lock Gesellschaft m.b.H. bezodkladně zkontrolovat a případné vady neprodleně oznámit firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H., jinak dojde ke ztrátě nároků ze záruky a nároků na náhradu škody.
  3. Oznámení o vadách musí být učiněno písemně do 7 dnů od dodání nebo výkonu, jinak veškeré záruční nároky zanikají.
  4. Domněnka vadnosti podle § 924 ABGB se vylučuje.
  5. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou jejímu zadavateli v průběhu realizace obchodu.
  6. V případě odstranitelných vad může Easy Lock Gesellschaft m.b.H. platbu buď přiměřeně snížit, nebo provést zlepšení či doplnění.
  7. Easy Lock Gesellschaft m.b.H. odpovídá za škody pouze v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu.
  8. Je vyloučena odpovědnost za lehkou nedbalost – s výjimkou případu újmy na zdraví –, náhrada ušlého zisku, následných škod, škod způsobených vadnou nebo opožděnou dodávkou nebo škod způsobených nároky třetích stran.
  9. Náhrada škod z jakéhokoli důvodu je omezena na maximálně 10 000 EUR za každou událost, která způsobila škodu. U fakturované hodnoty nižší než 10 000 EUR je výše nároků na náhradu škody omezena na fakturovanou hodnotu dodaného zboží.
  10. Nárok na záruku okamžitě zaniká, pokud zadavatel nebo třetí strana, která není výslovně pověřena firmou Easy Lock Gesellschaft m.b.H., provede změny nebo opravy dodaných předmětů bez písemného souhlasu Easy Lock Gesellschaft m.b.H. Faktury za ně nebudou uznány. Práce a dodávky, na které se vztahuje záruka, neprodlužují původní záruční povinnost.
  11. Od začátku záruční doby nepřebírá Easy Lock Gesellschaft m.b.H. žádnou odpovědnost nad rámec stanovený v tomto článku.
 13. Omezení odpovědnosti

  1. Za porušení smluvních a mimosmluvních povinností, zejména za nemožnost, zpoždění, zavinění při uzavírání smlouvy a nepovolené jednání odpovídá Easy Lock Gesellschaft m.b.H. pouze v případech úmyslu a hrubé nedbalosti, a to pouze do výše škody typické pro smlouvu v době uzavření smlouvy.
  2. Omezení podle bodu 13.1. neplatí v případě úmyslně zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, pokud je ohroženo dosažení účelu smlouvy. Pravidla týkající se důkazního břemene zůstávají nedotčena.
  3. Pokud není dohodnuto jinak, smluvní nároky, na které má zadavatel nárok vůči Easy Lock Gesellschaft m.b.H. z důvodu dodání zboží nebo v souvislosti s ním, se promlčují 6 měsíců po dodání.
  4. V případech následného plnění nezačne promlčecí lhůta znovu běžet.
 14. Odpovědnost za náhradu škody

  1. Nároky zákazníka na náhradu škody vůči Easy Lock Gesellschaft m.b.H. a jejím zástupcům jsou bez ohledu na právní důvod vyloučeny, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. To platí i pro nepřímé a následné škody, zejména pro odpovědnost za ušlý zisk. Odpovědnost za lehkou nedbalost je vyloučena, stejně jako náhrada následných škod a majetkových škod, nedosažených úspor, ztráty úroků a škod z nároků třetích stran vůči zadavateli.
  2. Za škody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace s výrobky firmy Easy Lock Gesellschaft m.b.H. nebo v důsledku nedodržení příslušných způsobů zajištění podle ÖNORM V 5750 při zajišťování nákladu na dopravních prostředcích v silniční, železniční a lodní dopravě nenese Easy Lock Gesellschaft m.b.H. odpovědnost.
  3. Důkazní břemeno ohledně existence úmyslu nebo hrubé nedbalosti nese zadavatel.
  4. Nároky na náhradu se promlčují po 6 měsících od zjištění škody, v každém případě však po 3 letech od poskytnutí dodávky nebo výkonu.
  5. Nedodržení jakýchkoli podmínek a pokynů pro montáž, uvedení do provozu nebo používání (například v návodech k obsluze, výstražných upozorněních nebo v technických podmínkách vytvořených firmou Easy Lock Gesellschaft m.b.H.) nebo úředních podmínek představuje použití v rozporu s určeným účelem a hrubou nedbalost. Jakákoli odpovědnost Easy Lock Gesellschaft m.b.H. za takto vzniklé škody je vyloučena a zadavatel přebírá odpovědnost za případné nároky poškozených osob vůči firmě Easy Lock Gesellschaft m.b.H.
 15. Vyšší moc

  1. Smluvní strany jsou zcela nebo zčásti osvobozeny od včasného plnění smlouvy, pokud jim v tom brání vyšší moc. Za události vyšší moci jsou považovány výhradně události, které jsou pro strany nepředvídatelné a nevyhnutelné a nepocházejí z jejich sféry. Stávka a protestní akce se však považují za událost vyšší moci.
  2. Zadavatel, kterému vznikla překážka vyšší moci, se však může na existenci vyšší moci odvolat pouze tehdy, pokud neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, předloží prodávajícímu registrované prohlášení o počátku a předpokládaném konci překážky, potvrzené příslušným státním orgánem nebo obchodní komorou země dodání, o příčině, předpokládaném účinku a době zpoždění.
  3. V případě vyšší moci vynaloží strany veškeré úsilí k odstranění nebo zmírnění obtíží a předvídatelných škod a budou o tom průběžně informovat druhou stranu. V opačném případě vzniká povinnost zaplatit druhé straně náhradu škody.
  4. Termíny nebo lhůty, které nemohou být dodrženy z důvodu vyšší moci, se prodlužují maximálně o dobu trvání vyšší moci nebo případně o dobu stanovenou vzájemnou dohodou.
  5. Pokud okolnost vyšší moci trvá déle než 4 týdny, budou zadavatel a Easy Lock Gesellschaft m.b.H. usilovat o vyřešení technických důsledků prostřednictvím jednání. Pokud přitom nedojde ke smírnému řešení, může firma Easy Lock Gesellschaft m.b.H. od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit.
 16. Práva průmyslového vlastnictví a autorská práva; ochrana osobních údajů

  1. Pokud Easy Lock Gesellschaft m.b.H. vyrábí zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací od zadavatele, pak v případě porušení vlastnických práv zbavuje zadavatel firmu Easy Lock Gesellschaft m.b.H. odpovědnosti.
  2. Strany se zavazují zachovávat vůči třetím stranám naprostou mlčenlivost o poznatcích, které získaly v rámci obchodního vztahu.
  3. Zadavatel souhlasí s tím, že osobní údaje obsažené ve smlouvách, nabídkách, obchodní korespondenci atd. mohou být při realizaci obchodu firmou Easy Lock Gesellschaft m.b.H. uchovávány a zpracovávány také pomocí automatizovaných systémů.
 17. Soudní příslušnost a rozhodné právo

  1. Pro všechny spory je výhradně příslušný Zemský soud v Linci.
  2. Platí rakouské právo. Nepoužitelná však jsou pravidla mezinárodního práva soukromého o nepovinném postoupení věci. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980, BGBl.1988/96, je výslovně vyloučena.
  3. Klauzule o neplatných ustanoveních
  4. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek a uzavřené smlouvy byla neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají ostatní podmínky a smlouva jako celek v platnosti.
  5. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které je ekonomicky co nejpodobnější, s ohledem na zájmy obou stran.
  6. V případě mezer se za dohodnuté považuje ustanovení, které odpovídá tomu, co by dle smyslu a účelu smlouvy bylo dohodnuto, kdyby bylo na danou záležitost pamatováno od začátku.
  7. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, nemá to vliv na právní platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Neplatné ustanovení nebo ustanovení, jehož platnost je omezena, se nahradí odpovídajícími zákonnými ustanoveními v příslušném platném znění.